Priėmimo į įstaiga tvarka

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių m. sav. švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą.

Iki einamųjų metų vasario 1 d. vaiko, įrašyto į eilę, tėvai (globėjai) pakartotinai patvirtina pageidavimą lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Tėvai (globėjai) pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą, praranda vietą eilėje, t. y. vaikas einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. į pasirinktą ugdymo įstaigą bus priimtas tik esant laisvai vietai. Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę.

Priėmimo tvarka: lopšelio-darželio grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459.

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami bendra eilės tvarka, vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą, gyvenamosios vietos deklaraciją, vaiko gimimo liudijimą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.

Priimant vaikus į įstaigą gali būti priimami pirmumo teise:

  1. Vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
  2. Vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  3. Vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
  4. Įstaigą jau lankančių vaikų broliai ar seserys;
  5. Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, yra vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios).

Pagal HN:2016 į grupes vaikams iki 3 metų priimama po 15 vaikų, į darželio grupes – po 20 vaikų. Suformavus grupes iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų iki einamųjų metų rugsėjo 1 d., vaikai priimami ir per mokslo metus į laisvas vietas. Apie vaikų priėmimą ar išbraukimą iš sąrašų pagal tėvų (globėjų) prašymą informuojama įstaigos bendruomenė.

Priešmokyklinio amžiaus grupė(-s) formuojama(-os) pasirinkus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį(-ius), patvirtintą(-us) įstaigos vadovo įsakymu.

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems