Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Veikia komisijos:

 1. Vaiko gerovės;
 2. Krizių valdymo.

Tėvus konsultuoja:

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Logopedas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Dietistas
Socialinis pedagogas

Logopedė Birutė Navickienė
Darbo laikas:
I, III 7.45–13.00, II, IV 7.45–13.00 ir 15.00–17.00
V 8.00–12.30
Tel. 8 672 06901
El. paštas: bnavickiene@yahoo.com

Logopedas:

 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimų;
 • konsultuoja grupių auklėtojus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Tenikaitytė
Darbo laikas:
I-V 8.00–15.36
Tel.: 867685076
El. paštas: rasa.tenikaityte@sveikatos-biuras.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

 • vykdo lopšelio-darželio bendruomenės sveikatos priežiūrą;
 • koordinuoja veiklą stiprinant ugdytinių sveikatą;
 • teikia individualias konsultacijas vaiko sveikatos klausimais.

Dietistė Rasa Tenikaitytė
Darbo laikas:
I-IV 6.30–8.00 15.36–16.06
V 6.30–8.00
El. paštas: rtenikaityte@gmail.com

Dietistas:

 • rengia perspektyvinius, dienos ir individualius (pritaikytus) valgiaraščius;
 • skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
 • ruošia patiekalų technologines korteles receptūras;
 • kuria ir adaptuoja naujus patiekalus vaikams, bei inicijuoja kontrolinius bandomuosius patiekalų gaminimus. Socialinės pedagogės: Ilona Atkočaitienė, Karolina Karitonaitė

Socialinė pedagogė Ilona Atkočaitienė
Darbo laikas:
I 15.30–18.30,
III 7.00–10.00
Tel. 865643754
El. paštas: atkilna@gmail.com

Socialinė pedagogė Karolina Karitonaitė
Darbo laikas:
I-II ir IV 9.00–12.00 val.
III ir V 10.00-12.00 val.
Tel. 867762698,
El. paštas: karoliukee22@gmail.com

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas – dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų.
 • Tiriamoji veikla – tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pedagoginė pagalba ir vertinama jos kokybė.
 • Šviečiamasis informacinis darbas – teikiama aktualios informacijos (lankstinukuose ar stenduose) tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Taip pat informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą. Socialinis pedagogas atstovauja vaiko teisėms, gina jas ir teisėtus vaiko interesus.
 • Bendradarbiavimas. Tai gali būti bendradarbiavimas su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat ir su kitomis institucijomis.
 • Projektinė veikla – socialinio pedagogo pastangomis inicijuojami, organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai (jie skiriami teigiamam elgesiui skatinti, atsiprašymo, susitaikymo kalbiniams modeliams įtvirtinti, laikytis grupės taisyklių, susitarimų, atsakomybės už savo elgesį, tinkamai padėti vaikams pažinti savo emocijas, jas įvardyti ir pan.).
© 2018 mir.lt