Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Veikia vaiko gerovės komisija.

Tėvus konsultuoja:
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Logopedas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Socialinė pedagogė

 

Šiaulių lopšelyje – darželyje ,,Varpelis“ teikiama socialinė pagalba

 Socialinė pedagogė Ilona Atkočaitienė

Tel. 865643754

El.paštas: atkilna@gmail.com

Darbo grafikas:

 Savaitės diena

Laikas

Pirmadienis

7.00-11.00

Trečiadienis

15.30-18.00

 

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

• Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas – dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų.

• Tiriamoji veikla – tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pedagoginė pagalba ir vertinama jos kokybė.

• Šviečiamasis informacinis darbas – teikiama aktualios informacijos(lankstinukuose ar stenduose) tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Taip pat informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą. Socialinis pedagogas atstovauja vaiko teisėms, gina jas ir teisėtus vaiko interesus.

• Bendradarbiavimas . Tai gali būti bendradarbiavimas su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat ir su kitomis institucijomis.

• Projektinė veikla – socialinio pedagogo pastangomis inicijuojami,organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai(jie skiriami teigiamam elgesiui skatinti, atsiprašymo, susitaikymo

kalbiniams modeliams įtvirtinti, laikytis grupės taisyklių,susitarimų, atsakomybės už savo elgesį, tinkamai padėti vaikams

pažinti savo emocijas, jas įvardyti ir pan.).

© 2018 mir.lt