Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.

Veikia komisijos:

 1. Vaiko gerovės.
 2. Krizių valdymo.

Tėvus konsultuoja:

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Logopedas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Dietistas
Socialinis pedagogas

Logopedė Birutė Navickienė
Darbo laikas:
I 7.35–12.20 val.
II, IV 7.40–12.20 val. ir 15.00–17.00 val.
III, V 7.40–12.20 val.
Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas:
I 12.20–12.50 val.
III 12.20–12.45 val.
El. paštas:
bnavickiene@yahoo.com

Logopedas:

 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • konsultuoja grupių auklėtojus, vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Evelina Šulcienė
Darbo laikas:
I–V 8.00–15.36 val.
Tel.: 8 676 85 076

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

 • vykdo lopšelio-darželio bendruomenės sveikatos priežiūrą;
 • koordinuoja veiklą stiprinant ugdytinių sveikatą;
 • teikia individualias konsultacijas vaiko sveikatos klausimais.

Dietistė Irina Stupak
Darbo laikas:
I–V 10.30–14.30 val.

Dietistas:

 • rengia perspektyvinius, dienos ir individualius (pritaikytus) valgiaraščius;
 • skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę;
 • ruošia patiekalų technologines korteles, receptūras;
 • kuria ir adaptuoja naujus patiekalus vaikams, inicijuoja kontrolinių bandomųjų patiekalų
  gaminimą.

Socialinės pedagogės: Ilona Atkočaitienė, Karolina Karitonaitė

Socialinė pedagogė Ilona Atkočaitienė
Darbo laikas:
II 15.30–18.30 val.
III 7.00–10.00 val.
Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas:
II 16.00–17.00 val.
Tel.: 8 656 43 754
El. paštas:
atkilna@gmail.com

Socialinė pedagogė Karolina Karitonaitė
Darbo laikas:
I, III, IV 9.00–12.00 val.
Tėvų (globėjų) ir pedagogų konsultavimas:
III 12.00–13.00 val.
Tel.: 8 677 62 698
El. paštas:
karoliukee22@gmail.com

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis ir augti savarankiškiems
piliečiams. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas – dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų.
 • Tiriamoji veikla – tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pedagoginė pagalba ir vertinama jos kokybė.
 • Šviečiamasis informacinis darbas – teikiama aktualios informacijos (lankstinukuose ar stenduose) tėvams ir auklėtojams apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Taip pat informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę pagalbą. Socialinis pedagogas atstovauja vaiko teisėms, gina jas ir teisėtus vaiko interesus.
 • Bendradarbiavimas. Tai gali būti bendradarbiavimas su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat ir su kitomis institucijomis.
 • Projektinė veikla – socialinio pedagogo pastangomis inicijuojami, organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai (jie skiriami teigiamam elgesiui skatinti, atsiprašymo,
  susitaikymo kalbiniams modeliams įtvirtinti, laikytis grupės taisyklių, susitarimų, atsakomybės už savo elgesį, tinkamai padėti vaikams pažinti savo emocijas, jas įvardyti ir pan.).
© 2019 mir.lt