Programa su PPT

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomene vykdo programą „Pozityvių santykių ir bendradarbiavimo aplinkos stiprinimas“. Šios programos tikslas – stiprinti pozityvius santykius ir bendradarbiavimo aplinką ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Programoje numatyti švietimo pagalbos specialistų mokymai tikslinėms lopšelio-darželio bendruomenės grupėms:

  • Vaiko gerovės komisijos nariams (penkių užsiėmimų mokymai);
  • Pedagogams (keturių užsiėmimų mokymai pastoviai pedagogų grupei);
  • Tėvams (globėjams/rūpintojams) (keturių užsiėmimų mokymai pastoviai tėvų
    (globėjų/rūpintojų) grupei);
  • Pedagogams ir tėvams (globėjams/rūpintojams) individualios specialistų (psichologo,
    socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, neurologo, surdopedagogo)
    konsultacijos miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (būtina išankstinė registracija).

Programa vykdoma 2019 m. vasario – gegužės mėnesiais.

Programos koordinatoriai: pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Aušra Kušlienė; lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kukanauzienė.

© 2019 mir.lt