Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.  


Prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą forma


Lankymosi įstaigoje tvarka pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą

  • Prašymai pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale” ir duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę. Įvedus vaiko duomenis į duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė;
  • Priimant vaikus, sudaroma rašytinė dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo;
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą. 

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

Žodinė paieška

© 2018 mir.lt